You are currently viewing Ne oltsá’ be!

Ne oltsá’ be!

Kedves hölgyem, uram, aki levelemet a 11.kerületi népegészségügyi intézetnél olvassa!

Megkaptam a tárgyban említett felszólításukat, melyet végig olvasva reagálni fogok az Alaptörvény vonatkozó cikkeit, mondatait idézve.

Elöljáróban megjegyzem noha jogász családból származom, nem vagyok jogász, de szerintem a lenti mondatok egyértelműek, és abba az irányba mutatnak, hogy engem, mint magyar állampolgárt nem kötelezhetnek arra, hogy hozzájáruljak ahhoz, hogy általam nem ismert kémai vegyszereket a gyermekem testébe fecskendezzenek. Még akkor is, ha mindezt a legjobb szándékkal teszik, melyet valóban nagyra értékelek.

Levelemet az Alaptörvény XXV. cikk által biztosított jogomnál fogva írtam, mely szerint:

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez.

G cikk: – Magyarország védi állampolgárait 

XX. cikk – (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.

Úgy gondolom, ebben egyetérthetünk. Sajnálom, hogy az egészség szó nincsen definiálva az Alaptörvényben. Szerintem egészség az, amikor a szervezetben akadálytalanul áramlik az energia.

XVI. cikk – (1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. 

Szerintem a védőoltások, szándékuk ellenére nem mindig ezt segítik elő. Hiszen számos tényanyag van arról is, milyen károkat okoznak az oltások. Ezzel bizonyára már Önök is találkoztak, ezért e helyen azokat nem részletezem.

III. cikk – Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni. 

A tudományos kísérlet szintén nincs definiálva az Alaptörvényben, miközben hivatkoznak rá. Mitől kísérlet a kísérlet, és mitől nem az? Mitől nem kísérlet egy oltás? Szerintem az. Úgy gondolom, hogy amíg az orvostudomány nem vált át a holisztikus szemléletre (test-lélek-szellem összefüggéseire), addig nem lehet teljes képe az ember működéséről, így addig bármilyen kémiai beavatkozás, mely csak a testet veszi figyelembe kísérletnek bizonyul.

Miért bízom levelem kedvező fogadtatásában?

mert:

VII. cikk – „Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa.”

Az én meggyőződésem az, hogy az ember több mint anyag, rezgés, energia stb.. Fogalmazzunk így: spirituális lény. Mint ilyen, betegségeit lelki konfliktusok nyomán létrejött energiablokkok idézik elő. Amennyiben egy ember boldog, örömben él, küldetését végzi, azaz helyén van, úgy nem lépnek fel nála egészségügyi problémák.

A VI. cikk alapján, mindegy, hogy ez így van, vagy sem. Ez az én gondolatom, meggyőződésem, és Hála Istennek és a Magyar Országgyűlésnek  az Alaptörvény  biztosítja ennek szabad gyakorlását. Ezért szerintem ennek ellentmond bármilyen kötelező oltás intézménye.

mert:

VI. cikk –  Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák.

Ez alapján gondolom azt, hogy Önök bármilyen jóindulattal is teszik, de nem avatkozhatnak be családunk döntéseibe, így abba sem, hogy beadatjuk az oltást vagy sem.

mert:

X. cikk – (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá — a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében — a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát. 

(2) Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.

Ezt a cikket azért másoltam ide, mert ma már számos olyan tudásanyag áll rendelkezésre, mely BIZONYÍTJA fenti állításaimat, beszéljünk csak bármely keleti gyógyászati irányról. Ezeket a tudomány megbízott „művelői” nem fogadják el jelenleg. És ezzel úgy gondolják, befolyásolhatják, hogy az egyes ember, pl. én mit fogad el. Ez tévedés, sőt, hiba!

Továbbá szívesen megkérdezném a jogalkotót, mitől válik valaki egy tudomány művelőjévé? Ez sincs definiálva. Nem az állam nevezi ki az MTA tagjait? Akkor mégis az állam dönt abban, hogy mi számít tudományos igazságnak? Rengeteg logikai lukat érzékelek itt, melyekre szeretnék magyarázatot kapni, mielőtt oltatunk.

Az Alaptörvényen kívül ide másolom még a az 1997 évi CLIV. törvény (az egészségügyről) hivatkozott törvény intro-ját is:

 „Az Országgyűlés  a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte elsőbbséget kell élvezzen, továbbá, hogy az orvostudomány fejlődésének eredményeit a jelen és a jövendő nemzedékek javára kell felhasználni, annak tudatában, hogy az egészség az egyén életminőségének és önmegvalósításának alapvető feltétele, amely döntő hatással van a családra, a munkára és ezáltal az egész nemzetre, tekintettel arra, hogy az egészség fejlesztését, megőrzését és helyreállítását az egészségügy eszközrendszere csak a szociális ellátórendszerrel, valamint a természeti és épített környezet védelmével, illetve a társadalmi és gazdasági környezettel együttesen, továbbá az egészséget támogató társadalmi gyakorlattal és politikával kiegészülve képes szolgálni…”

Súlyos hibának tartom a csak szó szerepeltetését a törvényben, mert erre az egy szóra hivatkozva alkotja meg az egész törvényt és igazolják a törvény szükségszerűségét. Ez logikai nonszensz.

Én annyit kérdezek, mi van, ha ez nem így van? Mi van, ha megfelelő oktatással minden ember (gyerek) megtanítható saját működésére, saját maga megértésére, és rajta keresztül a világ megértésére és egy jobb, örömtelibb világ létrehozására?

Hát nem ezért születtünk meg? Önök miért? Bizonyára nem azért, hogy másokat oltás beadatására bíztassanak.

Várom megtisztelő válaszukat, természetesen személyesen is rendelkezésre állok nézeteink tisztázására.

Köszönöm a figyelmüket

Bérczes Ádám

This Post Has 5 Comments

 1. Krisztina

  23/2002. (V.9.) EüM rendelet ugyanis az emberen végzett orvostudományi kutatásokról így rendelkezik:
  1§(1) bekezdés értelmében orvostudományi kutatásnak minősül különösen a (…)
  d,) az epidemiológiai
  e,) közegészségügyi járványügyi érdekből végzett kutatás.
  Nem csak a hivatkozott Oviedói Egyezmény, de Magyarország Alaptörvénye is tiltja a szabad, tájékozottságon alapuló beleegyezés nélküli orvostudományi kutatások végrehajtását. Szabadság és Felelősség III.cikk (2)

 2. Krisztina

  a Hatóság megsértette az 1959. évi IV.törvény a Polgári Törvénykönyvről, 209. § (4) bekezdését. Tisztességtelen az alkotmányos (születés okán járó) társadalombiztosítási szolgáltatási jogviszony, mely a kiskorúak kötelezett oltásos egészségi állapot módosításának esetében, egyoldalúan (meg nem tárgyalt feltételekkel), a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével (félretájékoztatás illetőleg tájékoztatás hiánya) esetleg a kötelezett gyermek kárára válhat. Az általános jogviszony feltétel és egyedileg meg nem tárgyalt feltétel tisztességtelenségét önmagában az is megalapozza, ha a feltétel nem világos vagy nem érthető (a gyógyszertájékoztató szerinti kontraindikációk teljeskörűbbek és érzékenyebbek mint a Hatóság Módszertani Levelében szerepeltettek.)

 3. Krisztina

  A társadalombiztosítási jogviszony keretében térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások magukba foglalják a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokat, mint a környezeti tényezők (pl. nehézfém és vegyi anyag terheltség) rizikófaktorai által indukált megbetegedések megelőzését és korai felismerését célzó szűrővizsgálatokat. Az oltóanyagok összetevői közt számos, a környezetben megtalálható „rizikófaktor” is található. Nincs azonban oltóanyagok kapcsán lehetőség előre kiszűrni, vajon túlérzékeny e gyermekem azok bármely összetevőjére

 4. Harmathy Ildikó

  Magam is az alaptörvényben lefektetett, ám semmibe vett alapvető jogainkért próbálok küzdeni : http://tisztavizet.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1191976
  Az a véleményem, hogy jelen alaptörvény az ember és a természet védelméről egyáltalán nem gondoskodik. Jó lenne, ha a szaktárcákhoz is eljutna ez a levél. Nevezetesen az Emberi Erőforrások Miniszteréhez, de a Vidékfejlesztési Miniszterhez is, lévén, hogy az egészségvédelem alapja az élelembiztonság és a természetvédelem, a környezet tisztasága – tisztaságára való törekvés – kellene legyen, a megfelelő oktatás/nevelés mellett. Az Ombudsmanhoz is el kell juttatni, ő az, aki alapvető jogaink védelméről – a védelem hiányáról – hivatalból köteles véleményt formálni. Magam az Alkotmánybíróságot is folyamatosan ostromlom az alkotmányos káosz miatt. Kibújnak, persze, a felelősség alól – egyelőre. Minél többen tesszük azonban szóvá, annál kevésbé lehet elmenni a probléma mellett. Hogy, tudniillik hiába vannak alapvető jogaink, ha a törvényalkotás meg sem próbálja teljesíteni azokat.

 5. Ádámbátyám

  Szia Ildikó! Én elküldtem ezt az Ombucmannak is, várom a válaszát. Utána küldöm az Alkotmánybíróságnak, aztán Strasbourg 🙂 elmegyek bármeddig, amíg megindokolják, úgy hogy megértsem, miért teszik kötelezővé. Ráérek, ha beadatjuk,majd kivezetjük. Nem a félelem motivál, hanem a rendszer logikai gubancaira való figyelemfelhívás. Javaslom Te is küldd el a cikked szövegét az Ombucmannak.

Comments are closed.